REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TRUCKATTACK.EU

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez związek pracodawców Transport i Logistyka Polska z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 23 (dalej: Usługodawca), poprzez stronę internetową www.truckattack.eu (dalej: „Serwis”).

§ 1 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Usługodawcy. Mowa tu o majątkowych prawach autorskich, prawach własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Serwisu, a także do tekstów, materiałów foto i video oraz logotypów, a korzystanie z nich reguluje niniejszy Regulamin.
 2. Usługodawca używa plików "cookies", szczegóły dotyczące ich wykorzystania dostępne są w polityce prywatności Serwisu.
 3. Każda osoba, korzystająca z Serwisu (dalej: Użytkownik) zobowiązana jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik, korzystając z serwisu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Poprzez korzystanie z materiałów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw do nich.
 6. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

§ 2 Usługi

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, zapewniają:
  1. Wypełnianie formularza i zgłaszanie zdarzeń w Serwisie przez,
  2. dostęp do statystyk i map zamieszczonych w Serwisie
  3. dostęp do materiałów foto i video, które są własnością Usługodawcy lub jego Partnerów
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania tej umowy dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 3. Jeżeli odrębne szczegółowe regulacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług nie stanowią inaczej, korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Usługodawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania w nim określone. Jednocześnie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do Serwisu, w szczególności wynikające z nieodpowiednich parametrów sprzętu, oprogramowania czy sieci.

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach korzystania z usług jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz gromadzenia ich w celu przygotowania statystyk zdarzeń w Serwisie. Przetwarzanie ich w innym celu niż ww. będzie wyłącznie po uzyskaniu na to zgody Użytkownika. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich modyfikowania lub usunięcia.
 4. W przypadku gdy dane osobowe są niezbędne do wykonania danej usługi, usunięcie ich jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z danej usługi.
 5. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 4 Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłaszania reklamacji i uwag do funkcjonowania Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres info@tlp.org.pl.
 2. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji lub zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczą one dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, nie zastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Usługodawcy bezpośrednio lub za pośrednictwem Serwisu.
 3. Reklamacje zgłaszane Usługodawcy dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie będzie niezwłocznie kierowana do właściwej osoby trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika oraz formularza w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub danego konta, a także do modyfikacji i każdego innego oddziaływania na stronę techniczną konta Użytkownika w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania konta lub Serwisu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy prawa polskiego, a spory pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą rozstrzygają sądy polskie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu.